Հայ Մամուլի Պատմություն

Բագին, Կ. Պոլիս, 1911-1912

Հավելված «Ազատամարտ»-ի: (Գրական, գեղարվեստական, գիտական շաբաթաթերթ):

Պատ. տնօր.` Վահան Փափազյան:

(1-7), 16 էջ, 28 X 20,5սմ:

Տպ. Հ. Թիրյաքյանի: