Հայ Մամուլի Պատմություն

Մետեորա, Զմյուռնիա, 1880-1881

Գիտական, ազգային և գրական հրատարակություն (կիսամյա հանդես):

Խմբ.- հրատ.` Գրիգոր Մսերյան:

(1-3), 216-264 էջ, 25 X 15 սմ:

Տպ. Գ. Մսերյանի, ապա` Վարդովյանի:

(Մամուլի տակ է եղել նաև հանդեսի 4-րդ` 1882-ի հատորը, սակայն լույս չի տեսել):