Հայ Մամուլի Պատմություն

Մարտ, Լոնդոն, 1897-1901

Ամսաթերթ, օրգան Հնչակյան կուսակցության:

Հիմն.- խմբ.` Արփիար Արփիարյան:

(1-28), 4 էջ, 44 X 32 սմ:

Տպ. Հնչակ. Կուսակցության:

(«Հնչակի» փոխարեն, «Վերակազմյալներ» հատվածի  կողմից: Տե’ս «Հնչակ», Լոնդոն, 1901):