Հայ Մամուլի Պատմություն

Հնչակ, Ժնև, 1887-1891, Աթենք, 1892-1894, Փարիզ, 1891-1894, 1904-1915, Լոնդոն, 1894-1904, Փրովիդենս, 1935-1940

Կենտրոնական օրգան Ս. Դ. Հնչակյան կուսակցության: (Ամսաթերթ, երկշաբաթաթերթ, տասնօրյա, կրկին ամսաթերթ):

Հիմնադիր` Ավետիս Նազարբեկյան: Խմբագրություն Կենտրոնական վարչության:

8-32 էջ,33 X 25 սմ, ապա` 36 X 30 սմ,30 X 22 սմ:

Հայկ. Ազատ տպ., ապա` «Հնչակի», ապա` այլ տպարաններ: