Հայ Մամուլի Պատմություն

Արծուիկ Տարօնոյ, Մուշ (Տարոն), 1863-1865

Լրատար: Թռուցեալ թեւօք Վասպուրական արծւույն ի Մամիկօնեան աշխարհէն յիննակնեան լերանց ի Մշոյ ս. Կարապետի հրաշալի ուխտէն (երկշաբաթաթերթ) :

Սբ.` Գարեգին Սրվանձտյան:

(1-46…), 4 էջ, 28 X 19,5 սմ:

Տպ. «Վասպ. Արծվույն»:

(Գրաբար):