Հայ Մամուլի Պատմություն

Հյուսիսափայլ, 1858, Մոսկվա, 1858-1864

Օրագիր ընդհանուր ազգային լուսավորության և դաստիարակության (ամսագիր):

Խմբ.-հրատ.` Ստեփանոս Նազարյանց  (գլխ. Աշխատակից` Միքայել Նալբանդյան):

(1-72), 64-80 էջ, 24X 16 սմ:

Տպ. Լազարյան Ճեմարանի:

(1863-ին լույս չի տեսել: Տե’ս Ներսիսյան Ե.- «Հյուսիսափայլ» ամսագիր. 1858-1864, մատենագիտություն, Երևան, 1978, 115 էջ):