Հայ Մամուլի Պատմություն

Ազգասեր, 1845, Կալկաթա, 1845-1848

Օրագիր Արարատեան ընկերութեան. Քաղաքական, տնտեսական, բնական և բարոյական գիտելեաց (շաբաթաթերթ):

Վերատեսուչ (խմբ.)` Մեսրոբ Դ. Թաղիադեանց:

(1-141), 8 էջ,  26 X 20 սմ:

Տպ. Արարատեան ընկ.:

(Աշխարհաբար, ապա գրաբար: Տե’ս «Ազգասէր Արարատեան»):