Հայ Մամուլի Պատմություն

Շտեմարան Պիտանի գիտելյաց, 1839, Զմյուռնիա, 1839-1842, 1844-1846, Կ. Պոլիս, 1854

(Պատկերազարդ ամսաթերթ: Հրատարակ. Ամերիկայի բողոքական միսիոնարների):

(1-84), 16 էջ, 27 X 18սմ:

Տպ. Հ. Հալլոքի, ապա` Գուլիելմուս Գրիֆիտի, վերջում` Ա. Չըրչիլի:

(Տե’ս «Ավետաբեր և Շտեմարան պիտանի գիտելյաց»):