Հայ Մամուլի Պատմություն

Փորձ, Թիֆլիս, 1876-1881

Ազգային և գրականական միամսյա հանդես (նախ` եռամսյա):

Խմբ.-հրատ.` Աբգար Հովհաննիսյան:

150-486 էջ, 27 X 18 սմ:

Տպ. Համբ. Էնֆիաճյանց և ընկ.:

(Տե’ս Քացախյան Կ.- Մատենագիտություն «Փորձ» հանդեսի, Երևան, 1978, 188 էջ):