Հայ Մամուլի Պատմություն

Փարոս, Մոսկվա, 1872- 1876

Խմբագիր բանասիրական գիտելյաց (տարեգիր):

Հրատ.` Զարմայր Մսերյանց:

(1-5), 48- 64 էջ, 21 X 14 սմ:

Տպ. W. Gantier:

(Տե’ս «Փարոս Հայաստանի», Մոսկվա)