Հայ Մամուլի Պատմություն


Արծուի Վասպուրական, Կ. Պոլիս, 1855-1856, Վարագ /Վան/, 1858-1864, Կ. Պոլիս, 1872-1874

Թռուցեալ հայրէնասեր թեւօք ՅԱրծրունի Գահեն Ի Վանտոսպ: Ամսաթերթ (վերջում շաբաթաթերթ):

Խմբ. >>

Արձագանք, 1882, Թիֆլիս, 1882-1898

Գրական և քաղաքական լրագիր (շաբաթաթերթ, վերջում` երկօրյա):

Խմբ.-հրատ.` Աբգար Հովհաննիսյան:

8 >>

Արփի Արարատյան, 1853, Զմյուռնիա, 1853-1856

Օրագիր բանասիրական, ազգային, ուսումնական և տնտեսական (ամսաթերթ):

Խմբագրությամբ` Հարություն և >>

Արևելյան Ծանուցմունք, 1816

(Շաբաթաթերթ):

Խմբ.- հրատ.-ներ` Կղեմես Շահվերդյան և Ի. Ֆոն Վայսքհոֆեն:

(1-27) 4 էջ, 37 X 24 սմ:

Տպ. >>

Արևելյան մամուլ, 1871, Զմյուռնիա, 1871-1909, 1919-1922

Ազգային, գրական և քաղաքական ամսագիր:

Խմբ.- տնօր.` Մատթեոս Մամուրյան, ապա, 1901-ից` Մ. >>

Բագին, Կ. Պոլիս, 1911-1912

Հավելված «Ազատամարտ»-ի: (Գրական, գեղարվեստական, գիտական շաբաթաթերթ):

Պատ. տնօր.` Վահան >>

Բազմավեպ, 1843, Վենետիկ, 1843-1980 (Շ)

Հանդիսարան ազգային, բանասիրական, գրական, գիտական, բարոյական: Հետագայում` >>

Գարուն, Թիֆլիս, 1866

Ամսագիր ազգային լուսավորության և դաստիարակության:

Խմբ.- հրատ.` Ստեփանոս ավ. Քհ. >>

Գեղարվեստ, Թիֆլիս, 1908-1909, 1911, 1913, 1917, 1921

Գրական, արվեստագիտական, երաժշտական պատկերազարդ հանդես:

Խմբ.- հրատ.` Գարեգին Լևոնյան:

(1-7 >>

Գործ, Բաքու, 1917- 1918

Գրական, գիտական, հասարակական և քաղաքական ամսագիր:

Խմբ.` Կոստանդին Կրասիլինիկյան, հրատ.` Սարգիս >>