Հայ Մամուլի Պատմություն


Ազգասեր, 1845, Կալկաթա, 1845-1848

Օրագիր Արարատեան ընկերութեան. Քաղաքական, տնտեսական, բնական և բարոյական գիտելեաց >>

Ազգասէր Արարատեան, 1848, Կալկաթա, 1848-1852.

Հանրապատում տասնօրագիր, ապա` կիսամսագիր:

Վերատեսուչ` Մեսրոբ Դ. Թաղիադեանց:

(1-86), 8 էջ, 28 X >>

Ազդակ, Կ.Պոլիս, 1908-1909

Շաբաթաթերթ  գրական, հասարակական, քաղաքական:

Արտ.` Ալեքսան Միսաքյան, խմբ.` Շավարշ Միսաքյան, >>

Աղբյուր, Թիֆլիս, 1883-1918

Պատկերազարդ մանկական ամսագիր («Դաստիարակ») մանկավարժական հանդես- հավելվածով ծնողների և >>

Անահիտ 1898, Փարիզ, 1898-1911, 1929-1940, 1946-1949

Ազգային, գրական, գեղարվեստական (ամսագիր, երկամսյա, ապա` եռամսյա, վերջում` վեցամսյա):

1929` նոր >>

Ապտակ, Աթենք, 1894, Լոնդոն, 1895-1897

Երգիծաբանական քաղքական հանդես: Միամսյա թերթ (պատկերազարդ): Հրատ. Հնչակյան >>

Արարատ, Թիֆլիս, 1850 – 1851

Լրագիր քաղաքական, առևտրական և բանասիրական (շաբաթաթերթ):

Խմբ. Հրատ.` Գաբրիել ք. >>

Արարատ, Վաղարշապատ (Էջմիածին), 1868-1919

Կրոնական, բարոյական, պատմական, բանասիրական և ազգային: Պաշտոնական ամսագիր Հայրապետական աթոռ ս. >>

Արաքս, Պետերբուրգ, 1887- 1898

Պատկերազարդ հանդես: Գրական և գեղարվեստական (վեցամյա):

Խմբ.-հրատ. Սիմեոն Գուլամիրյանց:

160-230 >>

Արծուիկ Տարօնոյ, Մուշ (Տարոն), 1863-1865

Լրատար: Թռուցեալ թեւօք Վասպուրական արծւույն ի Մամիկօնեան աշխարհէն յիննակնեան լերանց ի Մշոյ ս. >>