Հայ Մամուլի Պատմություն


Եղանակ Բյուզանդյան, Վենետիկ, 1803-1820

(Տարեգիր): Ի միաբանութենե Մխիթարյան: Խմբ. Ղուկաս Վ. Ինճիճյան:

288-300 էջ, 15 X 10 սմ:

Տպ. Ս. >>

Դիտակ Բյուզանդյան, 1812, Վենետիկ 1812-1816

Պատմություն քաղաքական և պատերազմական, բանասիրական ու եկեղեցական դիպվածներու, որ հիմըկվան >>

Արևելյան Ծանուցմունք, 1816

(Շաբաթաթերթ):

Խմբ.- հրատ.-ներ` Կղեմես Շահվերդյան և Ի. Ֆոն Վայսքհոֆեն:

(1-27) 4 էջ, 37 X 24 սմ:

Տպ. >>

Շտեմարան Պիտանի գիտելյաց, 1839, Զմյուռնիա, 1839-1842, 1844-1846, Կ. Պոլիս, 1854

(Պատկերազարդ ամսաթերթ: Հրատարակ. Ամերիկայի բողոքական միսիոնարների):

(1-84), 16 էջ, 27 X 18սմ:

Տպ. >>

Բազմավեպ, 1843, Վենետիկ, 1843-1980 (Շ)

Հանդիսարան ազգային, բանասիրական, գրական, գիտական, բարոյական: Հետագայում` >>

Ազգասեր, 1845, Կալկաթա, 1845-1848

Օրագիր Արարատեան ընկերութեան. Քաղաքական, տնտեսական, բնական և բարոյական գիտելեաց >>

Կովկաս, Թիֆլիս, 1846-1847

Կազեթա քաղաքական և բանասիրական, ապա Լրագիր քաղաքական և բանասիրական (շաբաթաթերթ):

Խմբ-ներ` >>

Եվրոպա, Վիեննա, 1847-1836

Շաբաթական լուրեր, ապա քաղաքական և ուսումնասիրական կիսամսյա, 1858-ից` օրագիր ընտանեկան (կրկին >>

Ազգասէր Արարատեան, 1848, Կալկաթա, 1848-1852.

Հանրապատում տասնօրագիր, ապա` կիսամսագիր:

Վերատեսուչ` Մեսրոբ Դ. Թաղիադեանց:

(1-86), 8 էջ, 28 X >>

Արարատ, Թիֆլիս, 1850 – 1851

Լրագիր քաղաքական, առևտրական և բանասիրական (շաբաթաթերթ):

Խմբ. Հրատ.` Գաբրիել ք. >>